06.11.2018

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

– Zastępca Skarbnika - stanowisko ds. księgowości budżetowej

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Urząd Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43
 2. NAZWA STANOWISKA PRACY: Zastępca Skarbnika - stanowisko ds. księgowości budżetowej
 • WYMAGANIA:
 1. Niezbędne:
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
  z 2018 r. nr 1260) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:
 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości.
 • biegła obsługa komputera, umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet Ms Office),
 • znajomość przepisów prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku:
 1. ustawa o rachunkowości,
 2. ustawa o finansach publicznych,
 3. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 4. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 5. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. Dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość oprogramowania firmy ZSI SIGID,
 • wysoka kultura osobista,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonaną pracę, rzetelność i staranność,
 • samodzielność w działaniu, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność.
 1. Kryteria oceny:
 • przygotowanie merytoryczne,
 • umiejętność autoprezentacji.
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych budżetu oraz jednostki budżetowej Urząd Gminy, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont.
 3. Ewidencja syntetyczna dochodów i wydatków budżetu oraz jednostki budżetowej Urząd Gminy. Prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.
 4. Prowadzenie ewidencji zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.
 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych Urzędu Gminy oraz zbiorczych, w terminach i zakresie ustalonym przez Ministra Finansów, za pomocą systemu Bestia.
 6. Bieżąca weryfikacja sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych, składanych przez jednostki organizacyjne Gminy Osiecznica.
 7. Bieżąca analiza zrealizowanych wydatków, w stosunku do wielkości planowanych, przygotowywanie zmian w budżecie.
 8. Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych.
 9. PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA

Pracownik podlegać będzie bezpośrednio Skarbnikowi Gminy Osiecznica.

 1. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo.
 3. Praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia, w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 4. Praca przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie.
 • INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

 • WYMAGANE DOKUMENTY
 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz C.V. (do pobrania na stronie interesowej Urzędu lub w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pokoju nr 1).
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy.
 5. Kserokopie innych wymaganych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 922 z p.zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. nr 1260).
 9. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 16 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
w Osiecznicy - pokój nr 18, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica lub pocztą elektroniczną na adres:  info@osiecznica.pl
(
w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego).

 

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.osiecznica.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

Kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie BIP urzędu: http://www.osiecznica.bip.net.pl/?a=7628

Pogoda

Interaktywna Mapa

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.