02.01.2019

GMINA OSIECZNICA reprezentowana przez WÓJTA GMINY OSIECZNICA

ZK.524.3.2018                                                                                                         Osiecznica, 2018-12-28

GMINA OSIECZNICA

reprezentowana przez WÓJTA GMINY OSIECZNICA

na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t. j. ze zm.) oraz uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Osiecznica
z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2019”

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie:

 • wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Osiecznica oraz udział w rozgrywkach sportowych”.

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania nr 1 w roku 2018 wynosiła 145.000,00 PLN

Całkowita kwota dotacji celowej na realizację zadania nr 1 na rok 2019 wynosi 150.000,00 PLN

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania: „Działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ”.

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania nr 2 w roku 2018 wynosiła 4.000,00 PLN Całkowita kwota dotacji celowej na realizację zadania nr 2 na rok 2019 wynosi 4.000,00 PLN

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Tytuł zadania: „Poprawa bytowania wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację, kastrację i dokarmianie”

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania nr 3 w roku 2018 wynosiła 0 PLN

Całkowita kwota dotacji celowej na realizację zadania nr 3 na rok 2019 wynosi 5.000,00 PLN

 1. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
  z 2018 r., poz. 450 ze zmianami).
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz organizacje wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznymi wolontariacie.

3.Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

 • oferty o przyznanie dotacji podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (złożenie oferty zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spaw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057),
 • kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
  z adnotacją, że odpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od tego, kiedy został wydany), podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,
 • statutu organizacji,
 • w przypadku klubów sportowych aktualnych licencji sportowych,
 • przy ubieganiu się o dotacje na organizację treningów sportowych - licencji trenerów.

4.Komisja konkursowa będzie rozpatrywać wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na odpowiednim formularzu w terminie określonym w pkt. IV.

5.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

6.Zleceniobiorcy są zobowiązani do korekty kosztorysu oferty w przypadku przyznania dotacji
w wysokości innej niż wnioskowana oraz do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

7.Formę i termin przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczenia określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

1.Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy
i upływa z dniem określonym w umowie, nie później niż 31.12.2019 r.

2.Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3.Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu beneficjentami działań byli mieszkańcy Gminy Osiecznica.

 • Termin składania ofert.

1.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 9.00 osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy w Osiecznicy, pok. nr 306, przy ul. Lubańskiej 43,  59-724 Osiecznica lub pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie ( za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki w Urzędzie Gminy ) z opisem „Konkurs na zadanie pn. ...”. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną- oferta musi być podpisana podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną.

2.O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Osiecznicy. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

3.Nie przewiduje się postępowania odwoławczego.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.Posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Osiecznica odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 roku. Komisja dokona oceny formalnej
i merytorycznej złożonych ofert. Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych w ofercie lub do złożenia wyjaśnień.

2.W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Osiecznica zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

3.Komisja Konkursowa rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność oferty z zadaniem objętym konkursem oraz priorytetowymi zadaniami publicznymi wymienionymi w programie współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. i zadaniami statutowymi podmiotu,
 2. możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
 3. wycena oferty (w tym zadeklarowany wkład własny w wysokości nie mniej niż 10% kosztów zadania, z czego co najmniej połowę stanowić muszą środki finansowe (w tym mogą być pozyskane z innych źródeł). Pozostałą część mogą stanowić pozafinansowe środki własne np. wkład osobowy i itd.),
 4. dotychczasowe osiągnięcia,
 5. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 6. opis grup adresatów zadania publicznego.

4.W przypadku równej ilości punktów, kryterium decydującym jest zakres rzeczowy i zasięg oferty.

5.Komisja dokona oceny merytorycznej i zarekomenduje Wójtowi Gminy Osiecznica zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością. Decyzję o ostatecznym wyborze oferty
i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy Osiecznica.

6.Wyniki konkursu zostaną przekazane oferentom listownie oraz podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Osiecznica oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy do dnia 1 lutego 2019 r.

 1. Umowy z oferentami zostaną podpisane w terminie 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia po uzupełnianiu ewentualnych braków formalnych.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Osiecznica, pok. nr 109, pod nr tel.
  75 731-21-07 wew. 25. Osobą udzielającą informacji jest p. Agnieszka Niemiec.

 

Pogoda

Interaktywna Mapa

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.