19.03.2019

Ogłoszenie o naborze

Osiecznica, dnia 19.03.2019r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. , poz. 1260)  

ogłasza nabór  na stanowisko głównego księgowego

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:   Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, ul. Lubańska 29B,59-724 Osiecznica

II.NAZWA STANOWISKA PRACY:  GŁÓWNY KSIĘGOWY

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

 ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 1. a) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
 2. b) jest wpisana do rejestru byłych biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 3. c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 4. inne umiejętności: obsługa komputera w zakresie : pakiet biurowy Microsoft Office w tym znajomość programów: SIGID, Płatnik, SJOBestia.
 5. znajomość przepisów prawnych.
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:
 2. jest obywatelem polskim,
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. DODATKOWE:
 2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych.
 3. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 4. Znajomość w zakresie rozliczenia VAT (VAT naliczony , VAT należny, deklaracje VAT)
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 7. Umiejętność analityczna.
 8. Komunikatywność, kreatywność.
 9. Umiejętność pracy w zespole.
 10. Odpowiedzialność, systematyczność, fachowość, dokładność, zaangażowanie.
 11. Prawo jazdy kat. B.
 1. KRYTERIA OCENY:
 2. Przygotowanie merytoryczne.
 3. Umiejętność autoprezentacji.
 1. IVZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Celem wykonywanej pracy  jest prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Osiecznicy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. ZAKRES CZYNNOŚCI:
 1. Prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów
  i pasywów.
 4. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 6. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężanami z rachunków jednostki.
 8. Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 10. Przygotowanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków.
 11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych.
 12. Sporządzenie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków.
 13. Roczne planowanie budżetu i analiza realizowania zadań.
 14. Znajomość obsługi płacowej jednostki.
 15. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP).
 16. Przygotowywanie przelewów bankowych.
 17. Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.
 18. Przygotowanie sprawozdań finansowych i innych raportów na potrzeby zarządu oraz banków.
 19. Prowadzenie ewidencji kasowej.
 20. Prawidłowe i terminowe przygotowywanie rozliczeń podatkowych (deklaracje PIT, VAT, CIT
  i innych).
 21. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 22. Terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS.
 23. Szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi przydział czynności.
 24. Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Dyrektora GOSiR.
 1. VI.  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
 2. Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodnie z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

VII. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:

 1. Praca biurowa I piętro, pół etatu czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny.
 2. Kwestionariusz kandydata C.V
 3. Kserokopia dokumentu poświadczająca wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że:
 6. a)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. b)  własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. c)  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Od dnia 19.03.2019 do dnia  01.04.2019 r.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, ul. Lubańska 29B, 59-724 Osiecznica,  do  godziny 13,00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres GOSiR Osiecznica z dopiskiem – „ dotyczy naboru na stanowisko: główny księgowy”

APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO JEDNOSTKI PO OKREŚLONYM TERMINIE LUB BĘDĄ NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy z siedzibą w, 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska 29B

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@dasec.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami

 

 

 

Pogoda

Interaktywna Mapa

Syngeos

     Pomiar smogu i zanieczyszczeń...

    System Informacji Przestrzennej

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.