20.05.2020

WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja)

                                                  Osiecznica, dnia 18 maja 2020r.                                                     

                                                              OGŁOSZENIE         

       Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U. z 2020 r. , poz. 65) i § 3 ust.1, § 6 ust. 1, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2014 r., poz. 1490)

WÓJT   GMINY   OSIECZNICA

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja)

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Parowa 

Działka nr 447/1 o powierzchni 0,1054 ha ,

Cena wywoławcza wynosi   28.310,00 zł,        

Wysokość wadium wynosi 2.900,00 zł

Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń cywilno-prawnych.

Do wylicytowanej ceny będzie doliczany podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość w granicach działki nr 447/1 jest nie zabudowana położona przy drodze utwardzonej
o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć wodną, kanalizacyjną i energetyczną. Kształt działki regularny zbliżony do kwadratu. Teren działki, niezagospodarowany, porośnięty trawami
i zakrzaczeniem, występuje gruzowisko. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej
i tereny leśne.   W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako pastwisko klasy IV.    

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczona symbolem 6.MN.207. Szczegółowe ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zawarte są w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą
Nr XII/61/2003 Rady Gminy Osiecznica z dnia 21 października 2003 roku oraz Uchwałą
Nr XIII/71/2003,ogłoszone w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 9.12.2003 roku Nr 226poz.3265 i 3266.

Działka nr 447/1 zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej Nr JG1B/00014763/7 prowadzonej dla obrębu Parowa przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydz. Ksiąg Wieczystych.  

Przed przystąpieniem do przetargu można zasięgnąć informacji dotyczących:

- możliwości zasilania w energię elektryczną, sposobu naliczenia opłaty przyłączeniowej dla

   w/w nieruchomości - w Punkcie Obsługi Klienta TAURON w Bolesławcu ul. Łokietka 8A,

- przyłącza wodnego i kanalizacyjnego- w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

   w   Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 29B tel. (075) 7312 135),

- szczegółowych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie

   Gminy w Osiecznicy - pok. nr 105 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji

   Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Nieruchomość sprzedawana jest wg. danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.  

Przetarg odbędzie się dnia 25 czerwca 2020 r. o godz. 12,00 w Urzędzie Gminy w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 001. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Gminy
Osiecznica Nr 47 1020 2137 0000 9202 0108 8178 PKO BP O/Bolesławiec w terminie do dnia

19 czerwca 2020r. (data wpływu środków na rachunek sprzedawcy).

W dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć numer działki i dane wpłacającego/nabywcy.

W przetargu można brać udział tylko na nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego .

W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.    

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

- w przypadku osób fizycznych – należy okazać dowód osobisty lub paszport,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej- umowę spółki cywilnej,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

a podlegających rejestracji, aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem

ustalenia osobowości prawnej.

Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U z 2017r., poz. 2278).

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.

           Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pok. nr 106 tel.(075) 73 12 107 wew. 22.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości   na okres 30 dni w:

- Urzędzie Gminy w Osiecznicy na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej urzędu ( BIP )

- Sołectwie Parowa.

                                                                                                        

Waldemar Nalazek

Wójt Gminy

Pogoda

Interaktywna Mapa

Syngeos

     Pomiar smogu i zanieczyszczeń...

    System Informacji Przestrzennej

    Elektroniczny odpis

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.