16.12.2020

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami

PP.6721.2.16.2018.        Osiecznica, dnia 8 grudnia 2020

OBWIESZCZENIE – OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Osiecznica

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z  2020  r.  poz. 293z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Osiecznica nr XLVI/258/2018  z dnia 27 lutego 2018  roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 2 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osieczów
i Tomisław
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 16 grudnia  2020 r. do 5 stycznia  2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 grudnia  2020 r w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy, o godz. 10.00.

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem platformy ZOOM muszą się zgłosić poprzez pocztę elektroniczną na adres: anna.warezak@osiecznica.pl,
z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do 21 grudnia  2020 r.  do godziny 12:00. Informacje dotyczące dyskusji oraz instrukcja zostaną przesłane w mailu zwrotnym.

            Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym powyżej na wyłożenie ww. projektu planu istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 283 ze zm.).

            Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osiecznica na adres Urzędu Gminy
w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2021 r.

            Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Osiecznica.

Pogoda

Interaktywna Mapa

Syngeos

     Pomiar smogu i zanieczyszczeń...

    System Informacji Przestrzennej

    Elektroniczny odpis

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.