31.12.2020

OGŁOSZENIE - nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

ZK.524.3.12.2020                                                                     Osiecznica, dnia 31 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego w 2021 roku.

 1. Podstawa Prawna
 2. Na podstawie art. 15 ust. 2 d w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020 r. poz.1057);
 3. 12 ust. 1 uchwała Rady Gminy w Osiecznicy nr XXVI/140/2020 z dnia 27 listopada  2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021”.
 1. Informacja
 1. Kandydata na członka komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie posiadające siedzibę na terenie gminy Osiecznica.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy
  w Osiecznicy i jest nieodpłatny.
 3. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji:
 1. korzystają z pełni praw publicznych i obywatelskich,
 2. nie reprezentują organizacji i podmiotów biorących udział w  konkursie,
 3. nie pozostają  wobec oferentów w takim stosunku, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

III. Miejsce, termin i sposób składania formularzy

Formularze zgłoszenia kandydata należy złożyć w terminie do dnia 11 stycznia 2021 r. do godz. 15.30 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Osiecznicy, pok. nr 306, przy ul. Lubańskiej 43,  59-724 Osiecznica lub pocztą tradycyjną ( za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki w Urzędzie Gminy ). Dopuszcza się składanie formularza drogą elektroniczną- oferta musi być podpisana podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną.

 1. Kryteria rozpatrywania kandydatur, rozstrzygnięcie
 2. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Osiecznica wybierze 1-2 osoby do pracy
  w komisji kierując się przede wszystkim dotychczasową współpracą z organizacją oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Osiecznica.
 3. Decyzja Wójta Gminy Osiecznica jest ostateczna.
 4. O powołaniu do komisji konkursowej przedstawiciele zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona dnia 15 stycznia 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Osiecznicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Osiecznica.
 6. Osobą upoważnioną do kontaktów jest p. Karina Pomichter (tel. 75 731 21 07 w. 25).

                                                                       WÓJT GMINY OSIECZNICA

                                                                              Waldemar Nalazek

 

 

 

Pogoda

Interaktywna Mapa

Syngeos

     Pomiar smogu i zanieczyszczeń...

    System Informacji Przestrzennej

    Elektroniczny odpis

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.