31.12.2020

GMINA OSIECZNICA reprezentowana przez WÓJTA GMINY OSIECZNICA

ZK.524. 2.12.2020 r.                                                                Osiecznica, 31 grudnia 2020 .r

GMINA OSIECZNICA

reprezentowana przez WÓJTA GMINY OSIECZNICA

na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXVI/140/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021”

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie:

 • wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Osiecznica oraz udział w rozgrywkach sportowych”.

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania nr 1 w roku 2020 wynosiła 150.000,00 PLN

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania nr 1 w roku 2021 wynosi 210.000,00 PLN

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania: „Działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ”.

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania nr 2 w roku 2020 wynosiła 4.000,00 PLN

 Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania nr 2 w roku 2021 wynosi 5.000,00 PLN

 • ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Tytuł zadania: ”Poprawa bytowania wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację kastrację i dokarmianie”

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania nr 3 w roku 2020 wyniosła 0 PLN

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania nr 3 w roku 2021 wynosi 5.000,00 PLN

 1. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
  z 2020 r., poz. 1057).
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz organizacje wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznymi i o wolontariacie.
 3. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:
 • oferty o przyznanie dotacji podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z odpisem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (złożenie oferty zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spaw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U.   2057),

2) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
z adnotacją, że odpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od tego, kiedy został wydany), podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,

 • kopii statutu organizacji poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 • w przypadku klubów sportowych kopii aktualnych licencji sportowych poświadczonych za zgodność z oryginałem,
 • przy ubieganiu się o dotacje na organizację treningów sportowych – kopii licencji trenerów poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 • sugeruje się aby oferta zawierała informacje dotyczące ilości adresatów zadania, kategorię wiekową, plan zajęć szkoleniowych (godziny i miejsce) oraz informację

o prowadzonym współzawodnictwie w ramach realizowanego zadania. Powyższe informacje powinny się znaleźć w harmonogramie oferty. Organizacja zajęć i przebieg szkolenia należy dokumentować poprzez prowadzenie dziennika.

 1. Komisja konkursowa będzie rozpatrywać wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na odpowiednim formularzu w terminie określonym w pkt IV.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
  w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do korekty kosztorysu oferty w przypadku przyznania dotacji
  w wysokości innej niż wnioskowana oraz do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 4. Formę i termin przekazania dotacji podmiotom i ich rozliczenia określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy
  i upływa z dniem określonym w umowie, nie później niż 31.01.2022 r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
  z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu beneficjentami działań byli mieszkańcy Gminy Osiecznica.
 • Termin składania ofert.
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 stycznia 2021 r. do godz. 15.30 osobiście
  w sekretariacie Urzędu Gminy w Osiecznicy, pok. nr 306, przy ul. Lubańskiej 43, 59-724 Osiecznica lub pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie (za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki w Urzędzie Gminy) z opisem „Konkurs na zadanie pn. ...”.
 2. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Osiecznicy. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
 3. Nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.Posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Osiecznica odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. Komisja dokona oceny formalnej
i merytorycznej złożonych ofert. Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych w ofercie lub do złożenia wyjaśnień.

 1. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Osiecznica zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 2. Komisja Konkursowa rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- możliwość realizacji zadania publicznego wymienionego w programie współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021,

- oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- oceni proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,

- uwzględni planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

- uwzględni planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

- uwzględni i oceni realizację zleconych zadań publicznych, które były realizowane przez, wnioskodawców w poprzednich latach biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

 1. Komisja dokona oceny merytorycznej i zarekomenduje Wójtowi Gminy Osiecznica zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością. Decyzję o ostatecznym wyborze oferty
  i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy Osiecznica.
 2. Wyniki konkursu zostaną przekazane oferentom telefonicznie oraz podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Osiecznica oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy do dnia 2 lutego 2021r.
 3. Umowy z oferentami zostaną podpisane w terminie 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia po dokonaniu korekty kosztorysu przez oferentów.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Osiecznica, pok. nr 109, pod nr tel.
  75 731-21-07 wew. 25. Osobą udzielającą informacji jest p. Karina Pomichter.

WÓJT GMINY OSIECZNICA

                                                                               Waldemar Nalazek

 

Pogoda

Interaktywna Mapa

Syngeos

     Pomiar smogu i zanieczyszczeń...

    System Informacji Przestrzennej

    Elektroniczny odpis

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.