19.01.2021

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2021 r.:

 

 1. Punkty prowadzone przez Powiat:
 1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 pokój nr 4 (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

a)      od poniedziałku do czwartku: w godz. 11.00 – 15.00,

b)      piątek: w godz. 8.00 – 12.00.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:

1)     poniedziałki – adwokat Daria Mularska,

2)     wtorki – adwokat Luiza Słychan (mediator),

3)     środy – adwokat Agnieszka Śmigalska,

4)     czwartki – adwokat Ewelina Łajczak,

5)     piątki – adwokat Sandra Kulpa

 

 1. Punkt w Nowogrodźcu – ul. Lubańska 14, punkt jest dostosowany do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami, pomoc jest udzielana przez radców prawnych
  w następujących dniach i godzinach:

1)      poniedziałki – 7.30 – 11.30 – radca prawny Sylwia Mikołajczyk,

2)      wtorki – 8.00 – 12.00 – radca prawny Szymon Biniaszczyk,

3)      środy – 8.30 – 12.30 – radca prawny Eliza Polachowska,

4)      czwartki – 8.00 – 12.00 – radca prawny Daria Ziemiańska – Stanek,

5)      piątki – 8.00 – 12.00 – radca prawny Bernadetta Baszak

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w ww. punktach po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 75 612 17 19, czynnym codziennie w następujących godz.:

poniedziałek: 7.30 – 17.00,

wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,

piątek – 7.30 – 14.00.

 

 1. Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, 33 – 300 Nowy Sącz, organizację pozarządową, która  została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy
  w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

1)      poniedziałki – 15.00 –19.00 – adwokat Agnieszka Śmigalska,

2)      wtorki – 15.00 –19.00 – adwokat Agnieszka Śmigalska,

3)      środy – 7.30 – 11.30 – adwokat Sandra Kulpa,

4)      czwartki – 15.00 – 19.00 – adwokat Agnieszka Śmigalska,

5)      piątki – 8.00 – 12.00 – radca prawny Urszula Waganiak

 

 1. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poradnictwo jest świadczone od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00. Porad udzielają doradcy obywatelscy współpracujący ze Stowarzyszeniem „Sursum Corda” w Nowym Sączu

 

Na wizytę u prawników osoby uprawnione mogą się także umówić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: a.guzik@powiatboleslawiecki.pl lub k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl.  

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Z bezpłatnych usług prawników może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie takie podpisuje się podczas wizyty u prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Usługi prawnicze będą zatem dostępne zarówno dla osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się
z zadłużeniami itp.

Z tej formy pomocy mogą także skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ciągu ostatniego roku.

 

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie osoby uprawnionej składane podczas wizyty u prawnika, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie, że nie zatrudniały pracowników w ciągu ostatniego roku.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

-        prawo rodzinne,

-        prawo pracy,

-        ubezpieczenia społeczne,

-        sprawy administracyjne,

-        prawo podatkowe,

-        sprawy cywilne,

-        sprawy karne,

-        prawo podatkowe,

-        przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-        poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

-        wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

-        sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

-        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także nieodpłatną mediację

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

1)      rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.

2)      przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

W 2021 r. nieodpłatna mediacja jest prowadzona we wszystkich punktach w Powiecie Bolesławieckim w zakresie:

1)         poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2)         przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3)         przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

w sprawie karnej;

4)         udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Specjalistyczny dyżur mediacyjny, podczas którego może być przeprowadzone spotkanie mediacyjne, pełni Pani mec. Luiza Słychan w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bolesławcu. Zapisy pod nr telefonu:  75 612 17 19.

 

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bolesławiecki w porozumieniu z gminami: Nowogrodziec, Osiecznica
i Warta Bolesławiecka.

Lista jednostek:

https://osiecznica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=11639&bar_id=10827

Pogoda

Interaktywna Mapa

Syngeos

     Pomiar smogu i zanieczyszczeń...

    System Informacji Przestrzennej

    Elektroniczny odpis

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.