17.05.2017

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Świętoszów

                                                                                             Osiecznica, dnia  15.05.2017 r.                                  

OGŁOSZENIE

        Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 ( Dz.U. z 2016r.,  poz. 2147 z późn . zm.  ) i § 3 ust.1, § 6 ust. 1, §  13  rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z  2014 r., poz.1490  )

                                              WÓJT   GMINY  OSIECZNICA

                          OGŁASZA  I   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w miejscowości Świętoszów :    

   Nr działki   pow. w m2  Cena wywoławcza   wadium

   80/50         2917 m2     43.400,00  zł         4.340,00 zł    

Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń cywilno-prawnych.

Do wylicytowanej ceny będzie doliczany podatek VAT należny na dzień sprzedaży.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona jest: przeznaczenie podstawowe zabudowa przemysłowa, uzupełniająca nie przekraczająca 50% powierzchni zabudowy: tereny zabudowy usługowej, usługi sportu i rekreacji, urządzenia towarzyszące, infrastruktura techniczna,  tereny przejęte po wojskach federacji rosyjskiej, gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne niezinwentaryzowane urządzenia które mogą znajdować się na działce.  Dojazd do działki droga utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki nieregularny zbliżony do trapezu. Działka położona w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną wodną i kanalizacyjną. Na działce występuje zadrzewienie i zakrzaczenie.  Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą   Nr JG1B/00015904/5.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zasięgnąć informacji w Rejonie Energetycznym w Bolesławcu przy ul. Matejki nr 25  dotyczących  możliwości zasilania w energię elektryczną  sposobu naliczenia opłaty przyłączeniowej dla w/w nieruchomości, odnośnie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 29B,
tel. ( 075) 7312 135 .  Działka sprzedawana jest wg. danych z ewidencji gruntów i budynków    prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

Przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2017 r. o godz. 13,00  w Urzędzie Gminy w Osiecznicy przy
 ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 14. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Gminy
Osiecznica Nr  47 1020 2137 0000 9202 0108 8178   PK BP O/Bolesławiec w terminie do dnia 

21 czerwca  2017r.( data wpływu środków na rachunek sprzedawcy.)

W dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć, przedmiot przetargu.

W przetargu można brać udział tylko na nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego .

W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych .     

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.

           Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pok. nr 6 tel. (75) 731 21 07 wew.22.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości  na  okres 30 dni w:

- Urzędzie Gminy w Osiecznicy

- Sołectwie Świętoszów

- na stronie internetowej  Urzędu Gminy Osiecznica (BIP),

- Gazecie Wojewódzkiej( wyciąg z ogłoszenia)

Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

 

Pogoda

Interaktywna Mapa

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.